Preces
Ziņu abonēšana

Noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā.

 

I. Vispārējie noteikumi

1.1. Jēdzieni:

i) Pircējs – persona, kura ir reģistrējusies Interneta veikalā.

ii) Pārdevējs – SIA „Spectra Planet”, kā arī tās tiesību pārņēmēji.

iii) Interneta veikals – SIA „Spectra Planet” Interneta veikals, kura adrese ir www.fimasales.lv .

iv) Veikals – SIA „Spectra Planet” veikals neelektroniskajā vidē atrodas - Ganibu dambis iela 7A, Rīga, LV-1045.

v) Prece (-es) – jebkura Interneta veikalā piedāvātā prece, kā arī Pircējam nodotā prece.

vi) Lietotājs – Pircējs – fiziska persona, kas Preces iegādājas savām personiskajām, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību vai profesiju.

vii) Līgums – atbilstoši šiem noteikumiem Interneta veikalā noslēgts Preču pirkšanas - pārdošanas līgums.

viii) Noteikumi – šie Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi veicot darījumus Interneta veikalā.

1.2. Šie Noteikumi ir standarta noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek noslēgti Līgumi par Preču iegādi Interneta veikalā. Pircējam pirms Līguma noslēgšanas jāiepazīstas ar Noteikumiem un piekrišanas gadījumā tie jāakceptē, ieliekot ķeksīti pie apgalvojuma „Iepazinos ar Noteikumiem un tiem piekrītu”. Noteikumi ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība, pusēm noslēdzot Līgumu elektroniski, kā arī pušu tiesības un pienākumi līdz Līguma noslēgšanai.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. Par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrētais Pircējs tiks informēts reģistrācijas laikā Interneta veikalā, un/vai atkārtotas Preču pasūtīšanas gadījumā Pricējam jāakceptē aktuālie Noteikumi, kuri ir spēkā Preču pirkšanas brīdi.

1.4. Pirkšanas - pārdošanas līgums Interneta veikalā tiek noslēgts ar fiziskām personām, kuras nav jaunākas par 18 gadiem, kā arī ar juridiskajām personām.

 

II. Reģistrācija un personas datu aizsardzība

2.1. Pircējam - fiziskai personai, ja tā vēlas pasūtīt Preces interneta vietnē, tajā jāreģistrējas. Pirmās reģistrācijas laikā Pircējs piekrīt sniegt un viņam jāsniedz personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un preču piegādes adrese. Ievadot datus, Pircējs apstiprina, ka piekrīt tam, ka šos datus Pārdevējs apstrādā Līguma izpildes nolūkā.

2.2. Pircējam - juridiskai personai pirmās reģistrācijas laikā jānorāda: nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas nummurs, juridiskā adrese, PVN maksātāja kods (ja persona ir PVN maksātājs), u.c.

2.3. Pieslēdzoties Interneta veikalam, Pircējam jāievada lietotājvārds un parole. 

2.4. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, kas saistīti ar līguma izpildi.

2.5. Pircējam reģistrējoties jānorāda, vai viņš piekrīt vai ne, ka viņa personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

2.6. Pārdevējs apņemas Pircēja personas datus izmantot tikai noslēgto līgumu izpildes nolūkā un apņemas personas datus neizpaust trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu pušu noslēgtos līgumus vai atrunāta LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

2.7. Pircējam - fiziskai personai ir tiesības:

i) zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;

ii) iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;

iii) pieprasīt labot, dzēst savus personas datus vai apturēt, izņemot glabāšanu, savu personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot normatīvo aktu prasības.

2.8. Ja Pircējs nepiekrīt iepriekš norādīto viņa personas datu apstrādei, pirkšanas - pārdošanas līgums netiek noslēgts. Tas neierobežo Pircēja tiesības apmeklēt Pārdevēja veikalu Ganibu dambis iela 7A, Rīga, LV-1045 un tur veikt pasūtījumu.

III. Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs Interneta veikalā sakomplektē preču grozu, norāda preču piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un apstiprina savu izvēlēto Preču pasūtījumu (taustiņš - „Pasūtīt”).

 

IV. Pircēja tiesības 

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma, par to Pārdevējam rakstiski paziņojot (pa faksu vai e-pastu, norādot Preci, kuru vēlas atdot atpakaļ, un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas.

4.2. Pircēja, kā fiziskas personas tiesības atteikties no Līguma tiek īstenotas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajām normām.

4.3. Lietotāja, kā juridiskas personas tiesības grozīt vai lauzt līgumu tiek īstenotas atbilstoši spēkā esošajām Civillikuma normām.

4.3. Tiesības atteikties no Līguma Lietotājs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja Prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, ja tā nav tikusi lietota un ir ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

4.4. Pircējam ir tiesības saņemt papildu informāciju par Preces tehniskajām specifikācijām, ja Preces aprakstā sniegta nepilnīga informācija. Tādā gadījumā Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja pārstāvjiem pa Interneta veikalā norādīto tālruņa numuru vai e-pastu. Pārdevējam ir tiesības par konsultācijām par Preču pielāgošanas, ierīkošanas vai lietošanas iespējām prasīt papildu samaksu.

4.5. Pircējam ir tiesības izprintēt informāciju par Precēm un to galvenajām īpašībām, kā arī šos Noteikumus. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs neizmanto šīs tiesības. 

 

V. Pircēja saistības

5.1. Pircējam ir jāsamaksā par Precēm un jāpieņem tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā, kuru Pircējs pasūtījis/ apstiprinājis (veicot apstiprinātu pasūtījumu interneta veikalā).

5.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs zaudē savus pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs pa Interneta veikalā norādīto e-pastu vai tālruni. 

5.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, viņam nekavējoties tie jāatjaunina.

 

VI. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

6.2. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu (pārtraukt Līgumu), ja Pircējs:

i) nesamaksā par Precēm 5 (piecu) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas

ii) nepieņem piegādājamo Preci uz pasūtījumā norādīto adresi, Pārdevējam ieturot Preču piegādes izmaksas no Pircēja;

iii) neierodas paņemt Preci šajos Noteikumos norādītajā termiņā vai citā termiņā par kuru informējis Pircēju Pārdevējs.

6.3. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pavisam bez brīdinājuma ierobežot Pircēja tiesības pieslēgties Interneta veikalam, ja Pārdevējam ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs cenšas kaitēt Interneta veikala darbam vai stabilai darbībai.

6.4. Pārdevējam ir tiesības izdzēst Pircēju no Interneta veikala, ja Pircējs 2 (divus) gadus neizmanto Interneta veikala pakalpojumus. Tas neierobežo Pircēja tiesības reģistrēties no jauna. 

 

VII. Pārdevēja saistības 

7.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces uz viņa norādīto adresi atbilstoši šo Noteikumu 9. punktā noteiktajam.

7.2. Ja Pārdevējs nevar Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, tas apņemas piedāvāt analogu vai īpašību ziņā pēc iespējas līdzīgāku Preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt piedāvāto analogo preci, Pārdevējs apņemas atdot Pircējam par Preci iepriekš samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstiska atteikuma saņemšanas.

 

VIII. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņš

8.1. Preču cenas Interneta veikalā un nokomplektētajā pasūtījumā tiek norādītas euro (EUR) ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodokli).

8.2. Pircējs var norēķināties par pasūtītajām Precēm tikai ar bankas pārskaitījumu – pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja, Pircējs veic rēķinā norādīto summas apmaksu uz Pārdevēja bankas kontu, apmaksu veicot bankā, vai izmantojot internetbankas pakalpojumus.

 

IX. Preču piegāde

9.1. Pircējam, pasūtot Preces, jāizvēlas Preču saņemšanas veids:

i) piegāde Pircēja norādītajā adresē Latvijas Republikas teritorijā;

ii) SIA „Spectra Planet” veikalā pēc adreses Ganību dambis 7A Rīga, LV-1045

9.2. Parasti Preces Pircējam tiek piegādātas 5 (piecu) darba dienu laikā no naudas pārskaitījuma saņemšanas dienas Pārdevēja bankas kontā. Ja nav iespējams Preces piegādāt parastajā termiņā, Pārdevējs paziņo Pircējam plānoto piegādes termiņu. Ja Pircējs nepiekrīt piegādes termiņam, viņam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā tas jāpaziņo Pārdevējam. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Līgums ir pārtraukts.

9.3. Preču piegāde Pircējam:

i) Pircējs, pasūtīšanas laikā izvēloties Preču piegādi Pircēja norādītajā adresē, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu. Ja Pircējs ir nepareizi norādījis Preču piegādes adresi, par Preču piegādes neatbilstību atbildīgs ir Pircējs;

ii) Pircējs apņemas Preces pieņemt pats. Pircējs ir atbildīgs, ja, piegādājot Preces Pircēja norādītajā adresē, nav kam pieņemt preces, tādā gadījumā Pircējam saglabājas pienākums samaksāt par piegādi un Preces izņemt Pārdevēja veikalā.

iii) Ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Preču piegādes Pārdevējs informē Pircēju par piegādes datumu un, ja iespējams, paredzamo piegādes laiku.

iv) Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

v) Preču piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta atkarībā no Preču piegādes vietas, Preču svara un izvēlētā Preču piegādes veida.

vi) Pircējs par Preču piegādi, pamatojoties uz izvēlēto Preču piegādes veidu, samaksu veic kopā ar pasūtīto Preču apmaksu, saskaņā ar Pārdevēja rēķinu.

9.4. Preču saņemšana Veikalā:

i) Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja Veikalā, Preču pasūtīšanas brīdī Pircējam jānorāda attiecīgais Preču saņemšanas veids.

ii) Pasūtītās Preces jāizņem ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pārdevēja paziņojumā norādītā piegādes datuma. Ja šis termiņš tiek nokavēts no Pircēja puses, Pārdevējs negarantē, ka Preces varēs nodot Pircējam norādītajā vietā, kā arī viņam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu.

iii) Preces var saņemt tikai pasūtījumu veikusī persona vai persona, kura norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī, kā arī persona, kura uzrāda spēkā esošu pilnvaru, kas noformēta atbilstoši likumdošanas prasībām.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņa neievērošanu, ja Preces Pircējam nav izsniegtas vai nav izsniegtas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.6. Kad Pircējam tiek izsniegtas Preces, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis un jāparaksta faktūrrēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs konstatē, ka izsniegtā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai ar cita veida ārējiem bojājumiem), viņam tas jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par bojājumu. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par Preču bojājumiem, ja šos bojājumus izraisījuši iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.

 

X. Preču kvalitātes garantija 

10.1. Precēm tiek piešķirts garantijas termiņš atbilstoši LR likumdošanai, skaitot no Preces nodošanas dienas Pircējam.

10.2. Garantija netiek piemērota daļām, kuras dabiski nolietojas.

10.3. Informācijai, kura atrodas datu nesējos, garantija netiek piemērota. Zaudējumi, kas radušies datu zaudējuma vai atjaunošanas dēļ, netiek atlīdzināti.

10.4. Nekvalitatīvas Preces garantijas derīguma termiņa laikā tiek remontētas vai apmainītas bez maksas.

10.5. Garantija netiek piemērota Precēm, kuras tikušas nepareizi, neievērojot lietošanas instrukciju, ekspluatētas, glabātas, patvarīgi remontētas, izjauktas vai pārveidotas.

10.6. Par nekvalitatīvu Preci Pircējam jāpaziņo Pārdevējam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no kvalitātes trūkuma konstatēšanas.

 

XI. Preču atgriešana un apmaiņa

11.1. Preču atdošana un apmaiņa tiek veikta atbilstoši šiem Noteikumiem un spēkā esošajoiem LR normatīvajiem aktiem

11.2. Atdodot atpakaļ Preci, Pircējam jāievēro šādi noteikumi:

i) atpakaļ atdodamajai Precei jābūt tīrai un nesabojātā Preces oriģinālajā iepakojumā;

ii) Precei jābūt nebojātai no Pircēja darbības vai bezdarbības rezultātā radītām sekām;

iii) Prece nedrīkst būt zaudējusi labo izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēvītes u. c.) (šis punkts nav piemērojams tajā gadījumā, ja tiek atdota nekvalitatīva prece);

iv) atdodamajai Precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma no Pārdevēja vai tā pilnvarotās personas;

v) kopā ar atgriesto Preci jāatdod arī tās iegādes dokuments un aizpildīts preces atgriešanas iesniegums (brīvā formā no Pircēja).

11.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriestās Preces, ja Pircējs neievēro šajā Noteikumu sadaļā noteikto Preču atgriešanas kārtību, kā arī, ja bojātās Preces atdod cita persona, kura nav Preces Pircēja pilnvarota un/ vai tiek atdotas Preces, kuras ir bojātas neievērojot Preces ekspluatācijas noteikumus un/ vai citus pamatotus apstākļus.

11.4. Atgriežamās Preces Pircējs var pats nogādāt Pārdevēja veikalā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai nosūtīt, izmantojot paša izvēlēta kurjera pakalpojumus veicot piegādes apmaksu personīgi. Ja Prece tiek atgriesta Pārdevējam, izmantojot 4.2. punktā norādītās tiesības, Pircējs no saviem līdzekļiem apmaksā Preces piegādes izdevumus. Ja tiek atdota atpakaļ nepareizi atsūtīta Prece un/vai nekvalitatīva Prece, Pārdevējs apņemas pieņemt tādas Preces un tās apmainīt ar analoģiskām atbilstošām Precēm. Ja Pārdevējam nav analoģisku Preču, viņš atdod Pircējam par Preci (-ēm) samaksāto naudu.

 

XII. Atbildība

12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kuras radušās šī iemesla dēļ.

12.2. Pircējs atbild par darbībām, kuras veiktas, izmantojot Interneta veikalu.

12.3. Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Pārdevējs uzskatīs, ka jebkura persona, kura pieslēdzas Interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, ir Pircējs.

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika dota.

12.5. Pārdevējs neatbild par trešo uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu interneta vietņu saturu un tajās sniegtās informācijas pareizību, pat ja saite uz tiem ir Interneta veikalā. 

12.6. Puses viena otrai atlīdzina tikai tiešos zaudējumus.

 

XIII. Mārketinga instrumenti

13.1. Pārdevējs var pēc saviem ieskatiem Interneta veikalā rīkot dažādas akcijas. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt izziņoto akciju noteikumus vai tās pārtraukt.

 

XIV. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja Interneta veikala sadaļā „Kontakti” norādīto e-pastu, vai arī paziņo pa tālruni.

XV. Noslēguma noteikumi

15.1. Pušu noslēgtajiem Līgumiem tiek piemērota LR spēkā esošā likumdošana.

15.2. Visas nesaskaņas, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem vai, tos izmantojot, noslēgto Līgumu noslēgšanu un izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Pusēm vienoties nav iespējams, strīdus risina Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.